» Материалы за Май 2016 года
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

“Юксак маънавият енгилмас куч”

Автор: info от 17-05-2016, 17:35

     2016 йил май ойининг 13 кунида  Муборакнефтгаз  МЧЖда 2016 йил  Соғлом она ва соғлом бола” йили давлат дастурлари белгиланган устувор вазифалар юзасидан маьнавий соатларда ўтказиладиган маьнавий-маьрифий тадбирлар режасига биноан давра суҳбати ўтказилди.

       Давра суҳбатида Жамиятнинг муҳандис техник ходимлари, хотин қизлар, ёш  мутахассислар иштирок этишди. Сухбат даврасида Миллий ғоя  ва маьнавият тарғибот самарадорлигини ошириш Концепсиясининг асосий моҳияти ва устувор йуналишлар тўғрисида “Муборакнефтгаз” МЧЖда Корпоратив одоб-ахлоқ, (этика) кодекси унинг мазмуни мохияти тўғрисида сўз юритилиб, тушунчалар берилди. Давра суҳбати давомида  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Юксак маънавият енгилмас куч” асоси юзасидаги видео лавха намойиш этилди.

9 май умумхалқ байрами- “Хотира ва қадрлаш куни”

Автор: info от 11-05-2016, 10:49

9 май “Хотира ва қадрлаш куни”

    “Муборакнефтгаз” МЧЖда Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 18 апрелдаги Иккинчи Жахон уруши қатнашчиларини рағбатлантириш туғрисидаги Фармони ижросини бажарилиши юзасидан “Инсон хотираси- боқий, қадр-қиммати- улуғ” мавзусида Ватанимиз озодлиги ва шаъну шарафи химоячиларига бағишланган махсус маърифий-бадиий тадбир  утказилди. Тадбир иштирокчиларига  9 май умумхалқ байрами- “Хотира ва қадрлаш куни” утказилиши, шунингдек, 1941—1945 йиллар  Иккинчи жахон урушида фашизм устидан қозонилган Ғалабанинг 71 йиллиги нишонланиши муносабати билан хамда уруш қатнашчилари ва ногиронларни моддий рағбатлантириш туғрисидаги фармонининг мазмун мохияти туғрисида суз юритилди.

    9 май умумхалқ байрами-Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан жамиятда куп йиллар мехнат қилган фахрийлар: Н.Зайниев, И.Р.Келеш, А.Абдиев, Д.Бозоров, Х.Эрниёзов, Т.Мирзаев, М.Шохимардоновлар хотирасига бағишланиб спортнинг “Мини футбол” тури буйича хотира турнири утказилди.

Огохлик - давр талаби

Автор: info от 2-05-2016, 12:15

Огохлик - давр талаби

ДИНИМИЗ ИСРОФГА КАРШИ

     Исроф динимизга каттик кораланган. Куръони  каримда  исрофнинг зарари, исрофгарнинг  мазаммати хакида бир неча ояти карималар бор. Аллох айтади: “(Бахиллик килиб) углингизни буйнингизга боглаб хам  олманг. (Исрофгарчилик  килиш  билан) уни  бутунлай  ёйиб хам  юборманг! Акс холда,  маломат  ва махрумликда  утириб  колурсиз”.

    Аллох  таоло  Куръонда  муминларнинг  сифатларини  зикр  этар  экан, уларнинг  исрофгар хам, хасис  хам  булмасликларини  баён этади. “Улар  эхсон  килганларида  исроф хам, хасислик  хам килмаслар”.

    Абдуллох ибн Аббосдан (р.а) ривоят килинади : Расулуллох соллалоху алайхи васаллам: “сени икки хислат –фахрланиш ва исрофгарчилик хатога бошламаса, хохлаганингни еб, хохлаганингни  ичавер,  деганлар” (Имом Бухорий ривояти). Фахри коинот айтганларидек: “Енглар, ичинглар, садака килинглар, аммо исрофгарчилик ва фахрга утманглар”; “Ким хаётда тежамкор булса, зинхор кашшокликка тушмайди”. Яна бир хадисда: “Исрофгар жаннатга кирмайди”, дейилган

    Лекин минг таассуфлар булсинки, бугунги кунга келиб аксарият холларда исрофдан сакланишга эътибор  бермаймиз, исрофгарга  айланиб колаётганимизни сезмаймиз. Деярли  куп нарса, у кимматми ёки арзон, ахамиятлими ёки ахамиятсиз, нодирми ёки сероб, олди кетига карамай бирваракайига исроф килиняпти.           Хонадонларимизда ортиб  колган  таомлар ташлаб юборилмокда. Ахлат уюмлари орасида энг азиз неъмат булмиш нон хам пайдо булгани айникса ачинарли холат.

    Туйлар, байрамлар, тантаналар ва  бошка маросимлардаги исрофгарчиликлар хакида гапирмаса хам булади. Ейишга ярокли канча неъматлар увол булиб кетади.Туй ва бошка турли маросимларни утказишда исроф ва исрофгарчиликдан эхтиёт булишимиз,пешона тери билан  топилган пул маблагларни уз жойига сарфлашимиз керак булади.Узбекистон мусулмонлари идораси уз вактида бу борада чикарган фатвосига амал килишимиз лозим.

    Исрофнинг катта-кичиги йук. Ном чикариш, обру козониш, бошкалардан устун ёки пулдор эканини курсатиш, зиёфат ва маросимларни бошкаларникидан бир неча баробар дабдабали, серчиким килиш хам исрофнинг куринишларидандир.

    Хамма ишда меъёр яхши, муътадиллик яхши. Менга бойлик бериб куйилибди, дея уни хар томонга сочавериш, айникса буюрилмаган ишларга харжлаш савоб урнига гунох эшикларини  очиб юбориши мумкин. Бунинг урнига махалладаги ночор яшаётган  бир эхтиёжманд оиланинг кам-кустини килиб бериш, укиш хаки (контракт) пулини тулай олмаётган бир талабага елка куйиб юбориш, уйланиш учун маблаг топа олмай гангиб юрган бир ёш йигитнинг мушкулини осон килиш, карзини тулай олмаётган  бир мухтожни куллаб юбориш  мумкин-ку!

    Исрофгарликнинг охири надомат билан тугайди, халокат билан якунланади. Шамини кундузи ёндирган одамнинг туни коронгу булади.Пулини,молини,  бошка неъматларни хор килган киши огир кунда  узи хам хор булади. Тасаввур килинг: бир ой  тула  оч-ялангоч  одам  утирибди.Уй  совук, егани  хеч  вако  йук,  хасталарга табиб  чакиргани, дори-дармон  олгани  хам пул йук. Оила  аъзоларининг барчаси гамга гарк булган, хатто  болаларнинг кунглига шухлик сигмайди.Мана шу кунгилсиз холатнинг бош айбдори кераксиз уринга мол сарфлаган, иктисод, тежаш деган гапларни аллакачон унутиб юборган оила бошлигидир. У: “Пул  мени эмас, мен пулни топаман”, деб эртасини уйламай, топганини бехуда совурган.

   Бир  донишманд айтганидай, “Саховатли бул, аммо исроф килма,тежамкор бул, лекин бахил булма”.Исроф сахийлик эмас, тежамкорлик бахиллик эмас.Тежамкор  киши  пулини керагидан ортикча сарфламайди. Пулини факат хаёти,  рузгори, эхтиёжи учун зарур булган  нарсаларгагина  харжлайди. Тежаган  киши  асло  факир  булмайди, балки  икки  дунё  саодатига  эришади. Туй ва  маросимларни  исрофсиз  утказишда  динимиз  курсатмаларига амал  килишлик, айникса,хозирги  кунда  нихоят  даражада мухим.

Гиёхвандлик - инсон хатоси

Автор: info от 2-05-2016, 11:17

 

Гиёхвандлик-инсон хатоси

 

 Хаёт эзгулик билан гўзал. Аммо баъзан эзгуликка ёвузлик кўланка солади. “Аср вабоси” номини олган гиёхвандлик инсоннинг осуда ҳаётига рахна солиб, онгини ўзига бўй сундирувчи заҳри қотилдир. Бу шундай қуролки, ўз домига илинтирган одамни разолат дунёсига етаклайди ва бу жараёнда инсон жамиятдаги ўрнини йўқота бошлаганини билмай қолади. 

     Мутахассисларнинг фикрига кўра ўртача йигирма беш йил умр кўради. Гиёхванд фақатгина ўз соғлигини йўқотилмай, балки ўз ҳатти-харакатларини ҳам назорат қила олмайди.

       Гиёхванд нафақат бир шахсни, балки бутун бир халқни, миллатни йўқ қилиб юборишга қодир, нега бу бало ҳали-ҳануз ҳаётимизни заҳарланишни давом эттирияпти? Буни сабабини олимларимиз ўрганиб, турли хулосаларга келмоқдалар. Олимларнинг тадқиқотларида шу нарса аён бўлдики, гиёхвандлар асосан 16 ёшдан 35 ёшгача бўлиб, аксарияти ўзига тўқ оилалардан экан.

      Гиёхвандлик ижтимоий хавфга ҳам эга. Гиёхвандликка берилган инсон жамиятга ҳеч қандай фойда келтирмайди, балки бошқаларни ҳам ўз домига тортишга ҳаракат қилади. Унинг домига тушган ёшларда ўқишга, ишлашга, умуман ҳаётга қизиқиш қолмайди.

      Бу иллатнинг, айниқса ёшлар ва аёллар орасида кўпайиши катта ижтимоий хавфга эга бўлиб, меҳнатсиз пул орттириш, фақат маишат қилиш манбаига кириш аянчли ҳолатдир.

      Барча ёш жувон, аёллар гиёхванд моддалар савдоси билан шуғулланиши, улар учун тирикчилик манбаи бўлиб, бу хаётнинг заволи бўлганлигини тушунмасликларини ачинарли ҳолдир. Афсуски бугунги кунда ўз илдизларига болта ураётганлар сони кўпайиб кетмоқда.

      Гиёхвандлик қадим-қадим замонлардан бери маълум иллат. Унинг турлари кўп бўлсада, асорати битта-сиртмоғига илинган кишиларни ўлим томон етаклайди.

      Гиёхвандликнинг бир тури бўлган нашавандлик ўз даврида олим, фозил кишилар томонидан ҳар тарафлама ўрганилиб, унинг асоратлари кўрсатиб ўтилган.

      Жумладан, буюк табиб Абу Али ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари” китобида нашанинг одам организмига салбий таъсирини баён этган. Китобнинг иккинчи жилди 634-мақоласида “Наша уруғини кўп истеъмол қилинса, бефарзандликка олиб келади” дейилади.

      Навқирон келажак эгаси бўлмиш ёшларимизни гиёҳвандлик балосидан асраш кўп жиҳатдан кенг жамоатчиликка, ота-оналарга, мактаб, ўқув юртларининг мураббийларига, маҳалла оқсоқолларига боғлик. Ёшлар бўш вақтининг мазмунли ўтишини ташкил этиш, вақтдан оқилона фойдаланишни таъминлайдиган шароитларни яратиш, турфа машғулотларга қизиқувчилар учун тўгарак ва клубларини кенгайтириш яхши самара беради. Шундай экан Гиёҳвандликка қарши фақат ўқитувчи, ёки нарколог, милиция ходими ёки божхона назоратчиси эмас, барчамиз ҳамжиҳат бўлиб курашишимиз керак.

     Ҳозирги пайтда гиёҳвандлик оғир ва қийин даволанадиган касаллик ҳисобланади. Чунки гиёҳванднинг танасидаги барча аъзолар ва тизимлар шикастланади. Уларни даволаш учун узоқ муддат зарур бўлади. Даволанишнинг мураккаблиги шундаки, тиббий йўл билан жисмоний боғлиқни йўқотиш мумкин, руҳий боғликни эса тиббий йўл билан бартараф этиш мушкул.

 

Вы находитесь на сайте
ООО Мубарекнефтегаз